Archive for the ‘Siku za mwisho’ Category

UMEJIAANDAAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO? (Part 5)

October 28, 2011

(MAENEO YA MSINGI KATIKA KUJIANDAA)

Na : Patrick Sanga

Eneo la tatu – Usimzimishe Roho Mtakatifu.

Andiko la somo – Mathayo 24:44 “Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari; kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adam yuaja”.

Katika eneo la pili naliandika kwa habari ya kujifunza kusamehe na kusahau kuwa sehemu yako ya maisha na hivyo kujiweka katika mazingira ya kuwa tayari kwa unyakuo. Ili kusoma sehemu ya pili tafadhali boneza link hii https://sanga.wordpress.com/2011/04/30/umejiaandaaje-kwa-tukio-la-unyakuopart-4/

Katika sehemu hii ya tatu nimeona ni vema tuangalie umuhimu wa kutunza mahusiano yetu na Roho Mtakatifu ili tusimzimishe katika maisha yetu. Labda niseme kumzimisha Roho Mtakatifu ni kikwazo kwa mtu kumuona Mungu katika maisha yake ya kawaida hapa duniani lakini pia kunyakuliwa.

Katika kitabu cha 1Wthesalonike 5:19 Biblia inasema ‘Msimzimishe Roho’. Kuanzia ule mstari wa kwanza wa sura hii, Paulo alianza kwa kuwaeleza ndugu wa Thesalonike namna unyakuo utakavyokuwa na pia akaeleza  baadhi ya mambo ya msingi kwa watu hawa kuzingatia ili wasiachwe katika unyakuo huo. Moja ya mambo aliyowaambia ni wao ‘kutokumzimisha Roho Mtakatifu’.

Swali la msingi linalokuja ni kwa namna gani mtu anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu? Ukisoma Biblia ya toleo la GNB katika mstari huu inasema Do not restrain the Holy Spirit’ na toleo la KJV linasema ‘Quench not the Spirit’ (1Th 5:19).

Tafsiri hizi mbili zinapanua zaidi tafsiri ya kumzimisha Roho katika dhana mbili tofauti zifuatazo; moja kumzimisha Roho ina maana ya kumzuia Roho Mtakatifu asitawale na kuongoza maisha yako kwa kukataa msaada wake maishani mwako. Pili, kumzimisha Roho Mtakatifu ina maana ya kuishi katika mazingira ambayo yanamfanya Roho Mtakatifu ashindwe kukusaidia.

Mazingira ambayo Roho Mtakatifu anaweza kuzimishwa; 

  • Kutokumpa nafasi akusaidie

Kwa mujibu wa Matahayo 14:16, Roho Mtakatifu ameletwa kwetu kama Msaidizi. Kwa tafsiri Msaidizi ni yule atoaye msaada pale anapohitajika na kupewa nafasi ya kufanya hivyo. Vivyo na hivyo na Roho Mtakatifu kama hujampa nafasi ya kukusaidia (ingawa yupo ndani yako), hawezi kufanya hivyo na kwa hiyo taratibu utakuwa unamfungia/unamzuia kukusaidia maishani mwako.

  • Kukosa upendo

Ukisoma kitabu cha 1 Wakorinto sura ya 13 na 14, utagundua kwamba suala la upendo limepewa msisitizo wa kipekee kwa mtu ambaye anataka kuona utendaji wa kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake na kwa ajili ya wengine pia. Upendo kwa mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ni moja ya vigezo muhimu sana kwa Roho Mtakatifu kusema/kujifunua na kufanya kazi ndani yako. Hivyo kukosa upendo ni dalili ya kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Ndiyo maana Paulo anasema hata kama angekuwa na unabii, na kujua siri zote na maarifa yote, pia kuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama hana upendo si kitu yeye, naam ni
bure tena ni ubatili (1Wakorinto 13:1-3).

  • Kuongozwa au kuenenda kwa mwili

Paulo aliwambia hivi wandugu wa Galatia ‘Basi nasema, Enendeni kwa kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili’ (Wagalatia 5:16). Maneno haya alikuwa akiwaambia watu waliokoka na si wasiomjua Mungu. Kanisa la Galatia lilikuwa limeacha kuenenda kwa Roho likaanza kwenda kwa mwili. Paulo akajua jambo hili litamzimisha Roho wa Bwana ndani yao, na kwa sababu hii hawatweza kuurithi uzima wa milele na pia kunyakuliwa kama Bwana angekuja kwa nyakati zile. Ndipo akawaonya akisema enendeni kwa Roho ili msizitimize tama za mwili.

  • Kutokutii maelekezo yake

Roho Mtakatifu kuitwa Msaidizi haina maana tunapaswa kumpamngia cha kufanya. Yeye ndiye mwenye kutuongoza katika njia itupasayo kuiendea. Kinachotakiwa ni mtu kuwa mtiifu kwa yale ambayo Roho Mtakatifu anakuagiza. Kukosa utiifu mara kwa mara kila anapokusemesha/kukuagiza ni kumjengea mazingira ya kutoendelea kusema na wewe na hivyo kuondoka kwako na kutafuta mtu mwingine amtumie kwa kusudi lake. Je, unategemea nini Roho wa Bwana akiondoka
ndani yako?

  • Kukosa ufahamu wa utendaji wake

Mara nyingi watu wamemzimisha Roho kwa kutokujua utendaji wake ulivyo. Kuna nyakati Roho Mtakatifu anaweza akaleta msukumo ndani ya mtu wa kumtaka
aombe, atulie kusoma neno n.k. lakini kwa kutokujua namna anavyosema wengi hujikuta badala ya kutulia na kufanya kile alichopaswa kufanya, wao hufanya
mambo mengine.

Pia kuna nyakati katika ibada (sifa, maombi nk), Roho Mtakatifu anaweza akashuka juu ya mtu au watu na akataka kusema jambo, lakini viongozi wa
makanisa au vikundi husika wakawazuia hao watu. Kufanya hivyo bila uongozi wa Mungu ni kumzimisha Roho. Mandiko yako wazi kabisa kwamba hatupaswi kutweza unabii (1 Wathesalonike 5:20) na wala hatupaswi kuzuia watu kunena kwa lugha (1Wakorinto 14:39). Zaidi tumeagizwa kujaribu mambo yote, na tulishike lililo jema (1 Wathesalonike 4:21).

Je tutajaribuje mambo yote ikiwa tunawazuia watu Kunena na pia tunatweza unabii? Hofu yangu ni kwamba kwa kuzuia watu kunena na pia kutweza unabii tunaweza tukajikuta tunamzimisha Roho Mtakatifu na kukataa uongozi wake kwenye maisha yetu. Ni vema tukakumbuka kile ambacho Paulo aliwaambia Wakorinto juu ya mambo haya kwamba  ‘mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu’ (1 Wakorinto 14:40). Naam na hili lina maana ni vema kwanza ujue utendaji wa Roho Mtakatifu ukoje ili usije ukajikuta unamzimisha kwa kutokujua.

Pengine yapo mazingira mengine ambayo mtu anaweza akajikuta anamzimisha Roho Mtakatifu. Kumbuka jambo hili kwamba kumzimisha Roho Mtakatifu ni kumzuia asikusaidie, jambo  ambalo tafsiri yake ni kukataa uongozi wake kwenye maisha yako. Biblia inasema katika Warumi 8:9 ‘Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili; bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake’. Usifanye mchezo na Roho Mungu hakikisha unatunza sana mahusiano mazuri kati yako na yeye kwa kutokumzimisha.

Naam asomaye na afahamu, nawe usimzimishe Roho Mtakatifu.

UMEJIAANDAAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO?(Part 4)

April 30, 2011

 (MAENEO YA MSINGI KATIKA KUJIANDAA)

Na: Patrick Sanga

Andiko la somo: Mathayo 24:44 “Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari; kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adam yuaja”.

Eneo la pili – Jifunze kusamehe na kusahau

Mpenzi msomaji heri ya Pasaka na ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo; katika eneo la kwanza niliandika kwa habari ya ‘kuwa makini na matumizi yako ya muda’. Ili kusoma eneo hilo la kwanza bonyeza link ifuatayo endapo hukusoma https://sanga.wordpress.com/2010/11/22/umejiandaaje-kwa-tukio-la-unyakuo-part-3/

Naam katika eneo hili la pili Mungu ameweka msukumo ndani yangu ili tujifunze habari za kusamehe na kusahau kama sehemu yetu ya maandalizi kwa tukio la unyakuo. Biblia katika kile kitabu cha Mathayo 6:14-15 inasema “Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu”.

Ukitafakari sentensi hizo utagundua kwamba, Mungu wetu, anataka na sisi kama watoto wake tuwe na tabia kama yake ya kusamehe na kusahau. Hii ni kwa sababu ya upendo wake kwetu na utayari wake juu yetu katika kutusamehe makosa na maovu yetu. Ndiyo maana maandiko yanasema kama Mungu angelihesabu maovu yetu nani angelisimama. Naam mara kwa mara Mungu, anafanya kazi ya kusamehe na kusahau makosa yetu. Yeye yupo wazi kwamba kama sisi hatutakuwa tayari kusamehe na yeye hatatusamehe makosa yetu. Fahamu kwamba kama Mungu hatatusamehe makosa yetu, hatutakuwa sehemu ya wale watakaonyakuliwa. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujifunza kusamehe na kusahau.

Kwa nini tusamehe na kusahau? – hii ni kwa sababu katika safari ya wokovu makwazo, mambo ya kuchukiza, kukasirisha hayana budi kuja. Na mambo haya yanaletwa na adui lengo lake ni kuhakikisha tunamkosea na kumkosa Mungu kwa sisi kutokuwa na roho ya kusamehe na kusahau. Katika Luka 17:1-4 imeandikwa “Akawaambia wanafunzi wake, Makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu Yule ambaye yaja kwa sababu yake… Jilindeni; kama ndugu yako akikukosa, mwonye; akitubu msamehe. Na kama akikuosa mara saba katika siku moja, na kurudi kwako mara saba, akisema, Nimetubu, msamehe”.

Kwa uzoefu nilionao katika Bwana ndani ya miaka zaidi ya kumi mpaka sasa tangu nilipo okoka, nimeona, nimekutana na zaidi kusuluhisha pia kesi nyingi za wapendwa ambazo chanzo chake ni ugomvi, makwazo na mwishowe hakuna anayetaka kumsamehe mwenzake. Najua ni rahisi kusema Jifunze kusamehe na kusahau kwa maneno, lakini inapofika kwenye hali halisi ni ngumu sana. Hata hivyo tayari Mungu ameshaagiza tusamehe, hatuna namna ya kukwepa ni lazima tufanye hivyo kama tunataka kwenda kuishi naye milele. Ili uweze kujifunza kusamehe ni kusahau yafuatayo ni mambo manne ya msingi yatakayokusaidia;

  • Omba na kutafakari kimaswali kabla hujachukua uamuzi wowote endapo umekosewa.

Inapotokea  mtu yoyote kakukosea na kwa jinsi ya kibinadamu ni ngumu kwako kusamehe, ni vema ukaliombea hilo suala linalokutatiza kimaswali kabla hujachukua uamuzi wowote ule. Musa ni mfano wa kuigwa katika jambo hili. Ukisoma Bibilia katika kitabu cha Kutoka na Hesabu utaona namna Musa alivyokuwa akikutana na mambo mengi ya kumkwaza katika uongozi wake. Mara nyingi Musa hakuchukua uamuzi wa haraka bali alimuuliza Mungu kwamba sasa nifanye nini? Katika kila changamoto, Mungu alimuongoza jambo la kufanya na kazi ikaendelea. Nasisitiza kwamba uombe kwanza kwa kuwa ukimaanisha katika kuliombea jambo hilo Bwana atakufunulia kiundani lengo la huo ugomvi nawe utajua sina sababu ya kumpa Ibilisi nafasi na hivyo ni bora kumsamehe. Hii ni kwa sababu katika kila ugomvi/makwazo/kutokusamehe kuna siri/ajenda kubwa ambayo Shetani anataka itimie.

Zaidi yapo maswali kadhaa ya msingi ambayo ningependa ujiulize kila unapokutana na jambo la kukukwaza. Ni vema ujiulize chanzo cha tatizo hilo ni nini? Kwa nini mmekosana/hamna mawasiliano? Kwa namna gani wewe binafsi umechangia? Usipomsamehe aliyekukosea Mungu anakutazamaje? Mara ngapi wewe umekosea, Mungu  akakusamehe? kama asingekusamehe leo ungekuwa wapi? Naam pima uamuzi wako tokana na maombi uliyofanya na majibu ya maswali haya ndipo uchukue uamuzi wa kusamehe au kutokusamehe. Ni imani yangu kwamba kama ukiomba na kujiuliza maswali haya kwa uaminifu utaishia kwenye kusamehe tu, naam samehe ili  maombi yako pia yaweze kusikilizwa na  uweze kusamehewa pia (Luka 6:37, Marko 11:25).

  • Jenga na kuboresha mahusiano yako na Roho Mtakatifu

Roho Mtakatifu ndiye Msaidizi wetu katika kukabiliana na mambo mbalimbali hapa dunuani. Si watu wengi wanaotambua nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yao na kumpa nafasi awasaidie. Unapokutana na jambo lolote la kukukwaza iwe kazini, kanisani, nyumbani nk, jifunze kumwambia Roho Mtakatifu jambo hili ni zito kwangu, naomba unipe neema na nguvu ya kusamehe na kusahau, yeye ni mwaminifu atakusaidia. Kwa lugha nyepesi, mshirikishe Roho Mtakatifu kila kwazo unalolipitia akusaidie, hawezi kushindwa.Kama aliweza kumsaidia Yesu Kristo pale msalabani ili kusamehe dhambi zetu tena dunia nzima kwa nini ashindwe kwenye suala lako, naam mtumie atakusaidia (Luka 23:34).

  • Tafuta kupatana na ndugu yako hata kama yeye ndiye kakukosea

Katika maeneo magumu sana kwa wapendwa wengi ni hili la kuanzisha mchakato wa mapatano na mtu aliye kukosea. Hata hivyo hili nalo ni agizo la Bwana Yesu kwamba endapo kama ndugu yako amekukosea msamehe, halafu tafuta kupatana naye tena. Usilipe mabaya, bali wewe tenda wema kama vile Yusufu alivyotenda kwa ndugu zake ambao walimuuza kwa Wamisri (Mwanzo 50: 17-21).

Biblia katika Warumi 12:14,17-21 maandiko yanasema ‘Wabarikini wanaowaudhi; barikini, wala msilaani. Msilimlipe mtu uovu kwa uovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, make katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana imeandikwa, Kisasi ni juu yangu mimi; mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini, Adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe; maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema’.

Naamini maandiko haya yanajifafanua vya kutosha, tenda nawe utaishi. Jenga mazoea ya kuomba msamaha kwa ajili ya yule aliyekukosea kwani kwa makosa yake anampa Ibilisi nafasi bila yeye kujua (Waefeso 4:26-27).

  • Weka ndani yako sheria ya Bwana na kuitenda

Katika Zaburi 119:165 imeandikwa ‘wana amani nyingi sana waishikao sheria ya Bwana, wala hapana la kuwakwaza’. Pia katika Zaburi 119:105 maandiko yanasema ‘Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu’

Ndani ya neno la Mungu kuna uweza wa kukuongoza wewe kushinda dhambi ikiwa ni pamoja na hali ya kutokusamehe. Jenga mazoea ya kusoma na kulitafakari neno la Mungu kila siku litakujengea uweza ndani wa kuwaza, kutafsiri na kuyatazama mambo mengi ki – Mungu na hivyo hata katika yale ambayo ni magumu kusamehe kibinadamu, utasamehe kwa sababu ya uweza uliopo kwenye neno lake.

Ninapomalizia eneo hili la pili katika kujiandaa na tukio la unyakuo, nakushauri jifunze kusamehe na kusahau, mimi ninayeandika ujumbe huu nimepita katika mazingira ambayo ni magumu kusamehe kwa jinsi ya kibinadamu. Nilipoenda mbele za Mungu kwa njia hizo nilizoandika hapo juu, Bwana mwenyewe aliniongoza kusamehe ikiwa ni pamoja na kuanzisha mchakato wa mapatano na wale ambao wamenikosea.

Mpendwa wangu muda tulionao hapa duniani ni kidogo sana, haipaswi uishi wakati ndani yako kuna mtu au watu ambao hujawasamehe haijalishi wamekutendea nini. Jifunze kusamehe kwa kuwa anayekukosea hajui alifanyalo,laiti angejua makwazo yake na kiburi chake cha kutokuwa tayari kusamehe kina athari gani sasa na wakati ujao asingefanya hayo.

Ni vizuri ukafahamu kwamba unapomsamehe mtu kosa lake maana yake umemuondolea mtu huyo dhambi yake na usipomsamehe maana yake umemfungia mtu huyo dhambi yake. Ukweli huu tunaupata baada ya kusoma Yohana 20:23 inayosema “Wowote mtakaowaondolea dhambi, wameondolewa; na wowote mtakaowafungia dhambi, wamefungiwa”. Ukisoma mstari huu katika toleo la GNB Biblia inasema ‘If you forgive people’s sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven’.

Mpendwa msomaji ikiwa maandiko yanasemaBWANA ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa…” (Hesabu 14:18), mimi na wewe tu nani hata tushindwe kusamehe? Petro alimuuliza Yesu, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia,sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini (Mathayo 18:21-22). Naam samehe bila kujali ndugu yako amekukosa mara ngapi, samehe tu.

 Hata sasa kuna kundi kubwa la watu wanaokwenda kuzimu kwa sababu ya kutokusamehe, Bwana amekuwa akisema nawe mara nyingi kuhusu kusmehe, lakini hutaki kusikia. Nakusihi fanya haraka kabla ya siku hiyo, kama hausamehi wanaokukosea usitegemee kwenda na Bwana siku ya unyakuo endapo utakuwa hai. Naam utaachwa na kuingia kwenye utawala wa Mpinga Kristo, utawala ambao ndani yake utajaa mateso na huzuni isiyopimika. Jiulize kwa nini uachwe au kwenda kuzimu kwa sababu ya kutokusamehe?. Naam tengeneza upande wako kwa kusamehe kama Bwana wetu alivyotufundisha.

 Ni imani yangu kwamba ujumbe huu utakusaidia na kubadilisha maisha yako ili na wewe ujifunze kusamehe na kusahau.

Mungu akubariki

UMEJIANDAAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO? (Part 3)

November 22, 2010

MAENEO YA MSINGI KATIKA KUJIANDAA

Patrick & Flora Sanga

Katika sehemu hii ya tatu tutaanza kuangalia namna ya kujiandaa kwa tukio hili la unyakuo. Labda niseme suala la maandalizi ni pana sana maana kile ambacho kinaweza kukuzuia wewe usinyakuliwe kwa mwingine kinaweza kuwa sio tatizo. Ushauri wangu ni huu katika kila eneo la maandalizi ambayo nitaanza kuandika kuanzia sehemu hii ya tatu basi angalia wewe katika eneo hilo umekaaje. Katika baadhi ya maeneo ambayo nimefundisha somo hili Bwana amekuwa akinipa vitu tofauti kati ya kanisa/kundi moja na jingine, lakini yote yakilenga kuwaandaa watu wa Mungu pamoja nami tayari kwa siku ya unyakuo.

Watu wengi sana wanafikiri kwamba maadam kila wiki wao wanenda kanisani, kuwa karibu na wachungaji, manabii, mitume na zaidi kwamba wameokoka, basi hiyo ndiyo tiketi ya wao kunyakuliwa siku Bwana atakapokuja kuchukua watu wake. Naam si kweli hata kidogo, watakaonyakuliwa ni watu waliojiandaa kwa tukio hilo la ajabu. Shetani naye kwa kiwango kikubwa amefanikiwa kupumbaza watu katika hili ili wasiwe macho kukesha na kuyatunza mavazi yao hata Bwana ajapo, bali waendelee katika uchafu na dhambi hali wakidhani Bwana akija, wataenda naye.

Jambo la namna hili lilijitokeza kwa Wakristo wa kanisa la Korinto, na Paulo hali akijua tokana na mwenendo wao hawawezi kumlaki Bwana akaandika kuwaambia “Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala walevi, wala watamanio, wala watukanaji, wala wanyang’anyi” (1 Wakorinto 6:9).

Sentensi hizi za Paulo kwa Wakorinto zinaonyesha baadhi yao walidhani wanaweza wakaendelea na tabia zao za kale halafu bado wakaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ikamlazimu Paulo kuanza kuwatajia baadhi ya sifa na vigezo vya mtu kuingia mbinguni.

Yesu mwenyewe katika kusisitiza jambo hili anasema “Si kila mtu aniambiaye, Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni; bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni” (Mathayo 7:21), pia katika Ufunuo 21:27 anasema “Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo”.

 Lengo la kukuonyesha maandiko haya kadhaa ni ili kukudhihirishia kwamba watakaonyakuliwa ni watu ambao wamejiandaa kwa tukio hili kwa maana ya kuishi maisha yao katika mapenzi ya Mungu wawapo hapa duniani. Suala la kujiandaa siyo la siku moja bali ni hatua na jambo la kila siku, na ndiyo maana Mungu ameweka msisitzo kwa watumishi wengi juu ya  jambo hili, ili uweze kujifunza na kujiandaa tayari kwa tukio la unyakuo. Fuatana nami sasa ninapoanza kuelezea maeneo ya kuyafanyia kazi katika kujianda kwa tukio la unyakuo;

 Eneo la kwanzaKuwa makini na namna unavyotumia muda

Waefeso 5:15-17 “Basi angalieni sana, jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima; mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana’.

Naam, ili kupanua uelewa wetu katika jambo hili tusome pia kitabu cha Warumi 8:28 ‘Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake’.

Kila mwanadamu ambaye Mungu amemleta chini ya jua amekuja kwa kusudi maalumu la Ki-Mungu, kusudi hilo ndio sababu ya Mungu kumleta huyo mtu chini ya jua. Kwa hiyo maadam umezaliwa chini ya jua ipo sababu ya Mungu kukuleta wewe duniani, na ni mapenzi ya Mungu wewe uishi kwa kulitumikia kusudi lake katika siku zako.

Jambo hili tunaliona kwa Mfalme Daudi, maandiko yanaposema ‘Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu’ (Matendo 13:36). Ukisoma mstari huu katika tafsiri ya kiingereza toleo la GNB Biblia inasema “For David served God’s purposes in his own time, and then he died, was buried with his ancestors, and his body rotted in the grave”.

Kutoka kwenye mstari huu tunagundua kwamba kumbe mwanadamu anapaswa kulitumikia kusudi la Mungu katika siku za maisha yake chini ya jua. Naam kila mmoja ana jambo la ki-Mungu analopaswa kulitekeleza na halifanani na la mwingine. Ni jukumu lako kujua Mungu amekuleta duniani kufanya nini, ili usihi ukilitumikia kusudi la Mungu.

Vita kubwa iliyopo katika ulimwengu wa roho, ni kuwafanya watu wasimjue Mungu na hivyo kushindwa kujua kwa nini wao walikuja duniani na hivyo kujikuta wanaishi maisha ambayo si ya kwao wakiacha kile ambacho Mungu aliwaiitia. Upande wa pili ni kuwafanya wale ambao tayari wanajua kwa nini wamezaliwa wakose muda wa kulitumikia kusudi la Bwana kwenye maisha yao.

Na katika kuhakikisha jambo hili linafanikiwa Shetani huwa analeta ratiba nyingi kwenye maisha ya mtu ili kuahikisha mtu anakosa muda wa kufanya lile ambalo amepewa na Bwana kulifanya katika siku zake. Siku zote vita hii inalenga kuharibu kusudi la Mungu ndani ya mtu lisifanikiwe.

Na katika kulifanikisha kusudi la Mungu la aina yoyote ile liwe la kiroho, kikazi, kiuchumi, kibishara nk ni lazima mtu wa Mungu awe na muda wa kuomba na kusoma/kulitafakari neno la Mungu. Nje ya mambo haya mawili huwezi kufanikiwa kulitumikia kusudi la Mungu katika kizazi chako. Ndani ya mambo haya mawili ndipo mtu anapoweza kupata mwongozo wa namna ya kulitumikia kusudi la Mungu katika maisha yake.

Tukuulize swali, katika masaa 24 uliyonayo kwa siku moja, ni masaa mangapi unayatumia kuomba pamoja na kusoma neno la Mungu? Kuomba na kusoma neno sio kulitumikia kusudi la Mungu bali ni nyenzo za msingi katika kukusaidia kulitumikia kusudi la Mungu. Maana yetu ni hii kama umefeli kwenye haya maeneo mawili uwe na uhakika hautakuwa na ufanisi mzuri katika wajibu wako wa kulitumikia kusudi la Mungu.

Naam ndani ya maombi na neno la Mungu utapata hekima ya kukusaidia kujua namna ya kutumia muda wako vizuri bila kuathiri kazi yako kama umeajiriwa au umejiajiri nk.

Tukuulize swali jingine, hata kama unaomba na kusoma neno je unautumia muda wako vizuri katika kutekeleza kusudi la Mungu. Si watu wengi wako makini katika kulinda na kutunza muda wa kusudi la Mungu. Huko nyuma nilishaandika juu ya muda na kusema kwamba muda na Mungu ni marafiki, ukiharibu mahusiano yako na muda kwa kuutumia vibaya ni dhahiri kwamba utakuwa umeharibu hata mahusiano yako na Mungu kwa sababu kwa Mungu muda una kipaumbele cha kwanza kuliko mtu na kwa sababu hii muda ni wa muhimu sana kwa Mungu.

Ukweli huu tunaupata kwa kusoma katika Matendo ya Mitume 17:26 Biblia inasema ‘Naye alifanaya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani, na mipaka ya makazi yao”. Ulisoma pia Waefeso 1:11 inasema “na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri lamapenzi yake’.

Tunaamini umeliona lile neno akisha kuwawekea nyakati, hii ina maana alitangulia kuziweka nyakati kwanza ndipo akawaleta watu. Na sasa kwa kuzingatia kile ambacho Mungu amesema katika Muhubiri 3:1-9 naam Biblia inasema “Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu”, hii ina maana Mungu aliweka kusudi ndani ya nyakati ambazo alizifanya kwanza na ndipo akamleta mtu ili apate kulitumikia kusudi hilo.

Na kwa mujibu wa Waefeso hii ina maana kusudi ndilo lilitangulia na kisha mtu akafuata/akafanywa kwa ajili ya lile kusudi la Mungu. Naam, kabla ya kusudi muda ulitangulia ndipo kusudi likafuata, na hivyo kusudi lile limebanwa kwenye muda.  Hivyo, Mungu anapokupa kusudi sharti ulitekeleze kwa muda uliokusudiwa, kinyume chake utakuwa umekwamisha lengo la Mungu kukuleta duniani, usitegemee kumuona maana muda wake uliutumia kufanya/kutekeleza kusudi jingine ambalo si lake.

 Huenda sentensi hii itakuwa imekushangaza lakini neno hili Yesu aliwaonya wanafunzi wake kwa mfano akisema ‘Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu, mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya. Amini, nawaambieni atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa Yule mbaya akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia; akaanza kuwapiga wajoli wake, na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja saa asiyoidhani na siku asiyoijua, atamkata vipande viwili, na kumweke fungu lake pamoja na wanafiki; ndipo kutakuwapo kilio na kusaga meno” (Mathayo 24:45-51).

Katika huu mfano ‘kuwapa watu chakula kwa wakati wake’ umetolewa kama mfano wa kusudi la Mungu kwa huyu ndugu anayezungumziwa hapa. Na msisitizo upo kwenye kutoa chakula kwa wakati ule uliokubalika/amuriwa. Maandiko yanasema heri siku akirudi bwana wake amkute anafanya hivyo, si tu kutoa chakula, bali anakitoa kwa wakati wake. Lakini mtumwa Yule akisema bwana wake anakawia na akatumia ule wakati kufanya mambo mengine tofauti na kusudi la bwana wake, bwana huyo atarudi saa na siku asiyo ijua na kumwekea kwenye fungu la wanafiki.

 Hii ni picha kamili ya ujio wa Yesu kuchukua watoto wake, Yesu atakapokuja kuchukua kanisa lake moja ya vigezo vya msingi kwa mtu kunyakuliwa ni namna mtu alivyolitumikia kusudi la Mungu ndani ya muda ule mtu aliopewa.

 Hatujui mpaka sasa tunapoandika jambo hili wewe una umri gani, je unafikiri Mungu akipima kusudi lake na muda ulioishi kwa mizani yake anaona nini? umekuwa mtumwa mwema au mbaya. Kumbuka unaposhindwa kuutumia vizuri muda kwa kufanya kile ambacho ni cha Mungu basi umetoa fursa ya Shetani kukutumia kufanya cha kwake, kwa sababu katika ulimwengu wa roho hakuna muda unaopotea, kama mtu hajautumia muda upande wa ufalme wa Mungu basi ujue ameutumia muda huo upande wa ufalme wa giza.

 Je nani anafaidi matunda ya muda wako? Kumbuka kwa kila muda unaopita katika mikono yako kuna kitu kinazaliwa chenye kuweka alama ama kwenye ufalme wa Mungu au ule wa giza. Sikia kanisa muda uliopewa na Mungu siku moja utakushitaki kwa sababu hukuutumia vizuri. Moja ya mambo ya msingi ambayo tumethibitisha kwa Bwana ni kwamba siku zote Mungu anapomuita mtu wake ili alitumikie kusudi lake katika mambo ya kwanza ya msingi ambayo Mungu atamsisitiza mtu huyo ni kujifunza kuwa na nidhamu ya matumizi mazuri ya muda. Jambo la muda litaendelea kupiga kelele ndani yake siku zote maanda kusudi la Mungu limefungwa ndani ya muda.

 Ushuhuda;

Mwaka 2006 nikiwa Dar es Salaam, tulikuwa tunaomba na baadhi ya wanafunzi wenzangu juu ya huduma tuliyokuwa tunataka kwenda kufanya kwenye mkoa wa Lindi wakati wa Likizo. Nakumbuka ilikuwa muda wa saa moja za jioni, ghafla nikiwa nimefumbua macho mbele yangu mita kama mbili naliona kiganja cha mkono unaong’aa sana, na kwenye ule mkono kuna saa ya dhahabu na majira (mishale) ya ile saa yalikuwa yanakimbia/yanazunguka kwa spidi kubwa sana. Wakati naona jambo lile ndipo nikasikia sauti ikisema ‘lolote ninalowaagiza kulifanya lifanyeni kwa muda ulioamriwa, maana muda hamsubiri mtu, sharti mtu atumike sambamba na muda wa kusudi’. Kile kiganja kikapotea, ndipo nikawashirikisha jambo hili waombaji wenzangu, tukamshukuru Mungu wetu.

Na tangu siku hiyo suala la kutumika ndani ya muda wa kusudi halijatoka kwenye ufahamu wangu, gharama yake ni kubwa sana, kwani ili kuutumia muda sawasawa na mapenzi ya Mungu lazima ujifunze kukaa mkao wa kuruhusu mapenzi ya Mungu na si ya kwako juu ya muda wako yatimie. Uwe tayari kuruhusu uhuru wako utumiwe na Mungu na si unavyotaka. Uwe tayari kukosa kwenda kustarehe mahali siku za weekend, kutumia muda mrefu kuongea, kutazama TV, Internet, uwe tayari pia kukosa muda wa kuwa na marafiki zako, uwe tayari hata kutumia muda wa kuwa na familia yako kwa ajili ya Bwana nk. Kwa kifupi uwe tayari kuongozwa na Bwana kuhusu matumizi ya muda wako.

Sina maana hayo mambo mengine hayafai, maana ndani ya muda wa kusudi, Mungu ameweka pia muda wa kupumzika ambao unaweza kuutumia kwa mambo kama hayo, tatizo watu wengi wanaona muda huo hautoshi na hivyo wanaamua kutumia muda wote kufanya mambo yao. Naam, uamuzi ni wako lakini kumbuka kusudi liko ndani ya muda, na majira yake yanaenda haraka, siku moja utaulizwa muda wako uliutumia kufanikisha kusudi la nani na kwa kiwango gani, naam utalipwa sawasawa na matendo yako katika kuutumia muda, maana kila unachokifanya, kinafanyika ndani ya MUDA uliopewa.

Ni lazima ujifunze kuunganisha sekunde, dakika, saa, siku, wiki, mwezi na mwaka. Ukitaka kutumika ndani ya muda wa kusudi ni lazima ujifunze kufikiri kwa mtiririko huo hapo juu wa muda, sekunda zinatengeneza dakika, dakika zinatengeneza saa, saa zinatengeneza siku nk, jiulize wakati sekunde zinatengeneza dakika, na dakika zinatengeneza saa, na saa kutengeneza siku, wewe umetengeneza nini kwenye kusudi la Mungu katika maisha yako? Ni matarajiao ya Mungu kwamba kama dakika zinavyozunguka ili kutengeneza saa, na wewe tumia muda huo kutengeneza kitu katika ulimwengu wa roho. Kutokana na mzunguko wa majira, ilianza sekunde, kisha dakika, kisha saa, siku nk, kwa hiyo unaona namna kimoja kinavyozalisha jina jipya, naam ukitumika ndani ya muda kwa kila sekunde, dakika, saa nk utazalisha jambo jipya katika ulimwengu wa roho (asomaye na afahamu).

Naam, tungeweza kuandika mengi juu ya muda, jambo la msingi hakikisha unakuwa makini katika matumizi yako ya muda kwa kujua nini ni mapenzi ya Mungu kwa kila hatua unayopitia, na mbinu kubwa ya kukusaidia katika hili ni kuomba na kusoma ukilitafakari neno la Mungu.

 Mungu akubariki

UMEJIAANDAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO? (Part 2)

August 30, 2010

Na: Patrick Sanga

Ili kusoma sehemu ya kwanza bonyeza link hii  https://sanga.wordpress.com/2010/04/19/umejiaandaje-kwa-tukio-la-unyakuo-part-1/

Katika sehemu hii ya pili nataka tuweze kuangalia jinsi baadhi ya maandiko yanavyozungumzia tukio hili la unyakuo. Lengo ni kukufanya ujue na uweze kuamini kwamba siku ya unyakuo ipo na inakuja. Kama vile unavyojua kwamba kuna siku kuzaliwa na siku ya kufa, basi amini pia kwamba kuna siku ya unyakuo. Watu wengi sana wanaamini kuna siku ya mwisho wa dunia ambayo Mungu atahukumu wanadamu wote waishio duniani walio hai na wale waliokufa (kwani watafufuliwa pia tayari kwa hukumu hiyo). Naam ni kweli siku hiyo ipo na hukumu hii itafuata mara baada ya ujio wa Yesu mara ya pili ambao utamaliza utawala wa miaka saba ya Mpinga Kristo na kuanza kwa utawala wa miaka elfu moja wa Yesu hapa duniani, kabla ya ile vita ya mwisho ya dunia ambayo Biblia inaiita Gogu na Magogu (Rejea Ufunuo wa Yohana 20:1-15, 2 Wathesalonike 2:1-8).

Hata hivyo si watu wengi pia wanaojua na kuamini kwamba kuna siku ya unyakuo ambayo ni tofauti na ile siku ya mwisho. Watu wengi huwa wanachanganya sana habari hizi za matukio ya mwisho wa dunia na hasa siku ya unyakuo na ile ya mwisho wa dunia. Lengo la kuwepo kwa siku ya mwisho ni Yesu kutoa hukumu dhidi ya watenda dhambi na wenye haki.

Katika hukumu hiyo wenye dhambi watatupwa kwenye ziwa la moto na kiberiti yaani Jehanamu pamoja na Shetani, wenye haki wataurithi uzima wa milele pamoja na Bwana Yesu (Rejea Mathayo 25:31-46, Yohana 5:22). Wakati lengo la kuwepo kwa siku ya unyakuo ni Bwana Yesu kuchukua watakatifu na kwenda nao mbinguni, tukio ambalo likishatokea, ndipo utaanza utawala wa miaka saba wa Mpinga Kristo. Hivyo fahamu kwamba, kabla ya siku hiyo ya mwisho kuna siku ya unyakuo ambayo ndiyo itakayoanza. Kwa lugha nyingine tukio la unyakuo litatangulia na kisha baadaye litafuata tukio la hukumu ya siku ya mwisho. 

Hebu tuangalie sasa baadhi ya maandiko yanavyosema juu ya siku hii;

Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 16:15  Yesu mwenyewe anasema “Tazama naja upesi kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake…” na pia katika Mathayo 24:36-37 anasema “Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam’.

Paulo naye akiwafundisha wandugu wa Thesalonike anasema ‘Lakini ndugu kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie. Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku, wakati wasemapo, kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa’ (1Wathesalonike 5:1-4)

Ndugu zangu siku hii itakuwa ya ajabu sana, ya kutisha na kuogofya kwa wale watakaoachwa, lakini pia ya baraka na furaha kwa wale watakaonyakuliwa. Hii ni kwa sababu tukio hili litakuwa ni la ghafla mno tena bila taarifa kama vile Mwewe awezavyo kunyakua vifaranga vya kuku. Biblia inaweka wazi kwamba hakuna ajuaye siku wala saa na ndio maana Mtume Paulo anajaribu kulifundisha jambo hili kwa mifano kadha wa kadha ikiwa ni pamoja na mwivi ajavyo usiku bila taarifa au utungu umshikavyo mama mjamzito kwa ghafla. Nasikitika kusema watu wengi wataachwa kwani si watu wengi wanaoishi leo kwa namna ambayo Bwana Yesu akija kunyakua kanisa atakwenda nao.

Katika tukio hili la unyakuo maandiko yanaeleza wazi kwamba kwanza kutakuwa na ufufuo wa wenye haki waliolala/kufa katika Bwana, na kisha wataungana na sisi tutakaokuwa hai kunyakuliwa kwa pamoja ili kumlaki Bwana Yesu mawinguni.  

Mtume Paulo katika 1Wathesalonike 4:13-18 anasema hivi ‘Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twaambieni haya Kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu; nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani; na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo’.

Pia katika tukio hili Bwana Yesu hatakanyaga kwenye ardhi bali atakuwa mawinguni/hewani maana kwa mujibu wa 1 Wathesalonike 4:17 maandiko yanasema ‘Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani’.

Katika 1 Wakorintho 15:51-53 Paulo anasema ‘Angalieni nawaambia ninyi siri; hatutalaa sote, lakini sote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho; maana parapanda Italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa

Katika fungu hili la maandiko Mtume Paulo anazidi kufafanua jambo aliloawaambia Wathesalonike juu ya siku hii, kwamba parapanda ya Bwana Italia kuashiria tukio hili la ajabu na ni imani yangu kwamba wale walioishi maisha ya utakatifu ndio watakaosikia sauti ya parapanda hii. Baada ya parapanda hii ndipo nguvu ya Bwana ya ufufuo itakapowafaufua wale waliolala katika Bwana na kisha miili yao hao na wale tutakao kuwa hai siku hizo itabadilishwa na kisha kunyakuliwa tayari kwa kumlaki Bwana hewani. Mambo haya yote yatafanyika kwa muda mfupi sana ambao ambao Paulo ameuita kufumba na kufumbua au dakika moja.

Tukio la unyakuo na Mpinga Kristo

Kama nilivyoandika awali kwamba tukio la unyakuo ndio litakalomfunua mpinga Kristo. Kwa mujibu wa maandiko hata sasa mpinga kristo yupo na anaendelea na kazi zake lakini hajadhihirika kwa kuwa kanisa kupitia Roho Mtakatifu linamzuia ashindwe kufanya kazi yake kwa udhihirisho wake halisi. Lakini punde Bwana Yesu akishanyakua watoto wake ndipo yule asi yaani mpinga Kristo atakapofunuliwa (Rejea 2 Wathesalonike 2:6-8)

Mpinga Kristo huyu kwa mujibu wa maandiko atatawala kwa muda wa miaka saba. Kwa vipindi viwili vya miezi arobaini na miwili (42) au siku elfu moja mia mbili na sitini (1260). Tambua kwamba baada ya tukio la unyakuo ndipo litafuata tukio la dhiki kuu kupitia utawala wa Mpinga Kristo.

Naam lengo langu kama mwandishi kwenye sehemu hii ya pili kukuonyesha uthibitisho wa kimaandiko juu ya uwepo wa siku au tukio la unyakuo. Hata kama hutaki kuamini usipuuzie mambo haya, ila nakushauri endelea kufuatilia mfululizo huu na pia kusoma Biblia, makala, majarida, vitabu  juu ya jambo hili na hasa matukio ya mwisho wa dunia maana Yesu alisema asomaye na afahamu.

Najua kwamba Shetani hapendi watu wafahamu ukweli kuhusu jambo hili, anachotaka ni kuwapumbaza na kuwadanya wasijue kweli, ili siku ile itakapofika waachwe waingie kwenye dhiki kuu ambayo Yesu mwenyewe alisema haijawahi kutokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu, na wala haitakuwapo kamwe (Mathayo 24:21). Usikubali ndugu yangu kutekwa ufahamu wako na fikra za Shetani, akakufanya ukapuuzia mambo haya na kisha ukaingia kwenye dhiki kuu.

Mpenzi msomaji katika sehemu ya tatu ndipo nitakapoanza kuzungumzia namna ya kujiandaa kwa ajili ya unyakuo kadri ninavyosikia na kujifunza kutoka kwa Bwana kupitia neno lake. Naomba sana maombi yako maana vita niliyoipata hata sasa tangu nimeweka nia ya kuanza kuandika ujumbe huu na ule wa vita vya kiroho ni kubwa sana. Ni imani yangu kwamba kwa maombi yako nitaandika mambo haya kwa wakati ili kuuandaa mwili wa Kristo yaani watu wake pamoja nami tayari kwa tukio hili la kubwa.

Tutaendelea na sehemu ya tatu…

UMEJIAANDAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO? (Part 1)

April 19, 2010

Na: Patrick Sanga

Nakusalimu kwa jina la Yesu!

Ili uweze kuelewa somo hili mpenzi msomaji nakushauri tafuta muda usome vizuri sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo.

Mimi nitanukuu mistari michache  kwenye sura hii;

Mathayo 24:36-44 “Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam.

 Kwa kuwa kama vile siku zile zilizovyokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila, na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, hata gharika ikaja, ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni; mmoja atwaliwa mmoja aachwa, wanawake wawili watakuwa waskisaga; mmoja atwaliwa,mmoja aachwa.

 Kesheni basi; kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamunu neon hili; kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari; kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adam yuaja”.

 Nakumbuka ilikuwa tarehe 27/03/2010, majira ya saa kumi na moja za jioni, nikiwa nimekaa chumbani kwangu, naangalia mkanda kwenye Laptop na nilikuwa na mke wangu. Ghafla nikahama katika ulimwengu huu kimawazo nikaenda kwenye eneo jingine, picha ya siku ya unyakuo ikanijia, na nikaanza kuona kwa sehemu nga kidogo jinsi unyakuo utakavyokuwa, nikaona  nguvu fulani ambayo inamnyanyua mtu na kwenda naye juu.

 Kwa ujumla si rahisi kuandika vizuri jinsi nilivyoona, lakini niliona watu wakianza kunyanyuliwa na dunia ilikuwa kama imepigwa na butwaa!. Baada ya maono haya nikaanza kutafakari na moyoni mwangu nikasikia uzito kwenye moyo kana kwamba Yesu ndiyo anarudi saa ile, ndipo nikasikia sauti kwenye ufahamu wangu ikiuliza umejiandaaje kwa ajili ya unyakuo na umewaandaaje watu wangu kwa ajili ya unyakuo?

 Wakati mambo hayo yanaendelea, mke wangu alikuwa akinisemesha lakini sikumelewa ingawa nilikuwa namsikia kwa mbali, macho yangu yalielekea kwenye mkanda lakini sikuelewa kilichokuwa kinaendelea pia. Baada ya dakika kumi hivi ndipo nikarudi kwenye ufahamu wangu wa kawaida nikaanza kutafakari na nikachukua hatua ya kwenda kuomba kwanza.

 Mara nyingi jambo hili limekuwa likinijia na Bwana ameendelea kunifundisha vitu vingi juu ya suala hili. Kutokana na yale ambayo nimejifunza na ninaendelea kujifunza katika neno lake imenilazimu kuanza kuandika mfululizo wa somo hili mpaka hapo Yesu atapokuja ikiwa atatukuta tukiwa hai au hadi pale nitakapoondoka kwa njia ya kifo. Na nimeamua kufanya hivi kwani swali la pili niliulizwa umewaandaaje watu wangu kwa tukio la unyakuo?. Nitaandelea kuweka mafundisho haya kwenye blog, ili kila mtu anayetaka kuwa tayari kwa unyakuo basi ajifunze na ajue namna ya kujiandaa.     

 Mpenzi msomaji maswali haya mawili kwangu yaliniumiza sana. Unajua wakristo wengi kwa jinsi tulivyo kila mmoja ana amini kwamba Yesu akija leo ataenda mbinguni. Hakuna mtu unaweza ukamsikia anasema siku ya unyakuo nitaachwa. Unajua ni kwa nini?. Wengi si kwa sababu Roho wa Yesu ndivyo anavyowashuhudia kwamba wataenda na Bwana, bali ni kwa sababu Shetani amepanda wazo kwenye fahamu zao kwamba Mungu hawezi kuwaacha hata kama mtu hayatendi mapenzi yake.

 Nisikilize kanisa, maadam niliulizwa nimewaandaaje watu wake, nami nina ujasiri wa kuandika na kukufundisha mambo mengi ambayo najua Shetani asingependa uyasome na kuyasikia. Nami nakuomba anza sasa kufuatilia masomo nitakayokuwa naandika kuhusu unyakuo, lakini pia fuatilia masomo ya watumishi wengine juu ya unyakuo ili uweze kuwa tayari kwa tukio hili la kushangaza na kuogofya.

 Nini anachokifanya Shetani nyakati za sasa?

 Katika kipindi hiki cha dakika za mwisho Shetani anatumia hila na uongo wake kuwapumbaza watu wengi kuhusu unyakuo na habari za Yesu kwa ujumla. Anachokifanya shetani ni kuhakikisha anazuia kwa kila hali watu wasisikie habari za Yesu na hasa kuhusu matukio ya mwisho wa dunia. Na hii ni kwa sababu anajua chanzo cha imani katika Kristo ni kusikia habari za Kristo Yesu.

 Na kwa wale waliokwisha kusikia ana hakikisha hawaliweki kwenye matendo lile neno. Si hivyo tu bali, anajitahidi kuwafanya watu wasiamini kweli ya neno la Mungu. Anapofusha amri/sheria nyingi za Mungu kwenye fahamu za watu. Ananyanyua watumishi wa ufalme wa giza na kuwapa uwezo mkubwa na hao watumishi anawaagiza kutofundisha kweli yote ya neno la Mungu (kumbuka yeye hujigeuza na kujifanya malaika wa nuru). Si hivyo tu bali hata wale watumishi wa ufalme wa nuru anawapumbaza na kuwalaghai kwa hila na kuteka fahamu zao kwa njia nyingi ili wasiwafundishe wanafunzi/washirika wao kweli yote ya neno la Mungu. Shetani anawafanya watu kuwa ‘busy’ na kazi na pia mambo yasiyo ya msingi /yasiyofaa hata kama ni halali.

 Sikia kanisa, si tu kusema kwamba  umeokoka ndiyo tiketi ya kwenda mbinguni. Warumi 2:13 inasema “kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki”.

 Ndugu yangu maadam umeamua kumwamni Yesu, sharti uwe tayari kufuata sheria zinazoongoza ufalme/utawala wake, na sio tu kusema mimi ni mwanachama wa Yesu. Je, unakumbuka jinsi shetani alivyotumia hila kuwadanganya Adam na Eva pale bustanini (Mwanzo 3:1-7). Naam hata leo ndivyo anavyofanya, na kwa njia hiyo atawafanya wengi kuachwa na Bwana siku ile itakapofika.

 Je, unajua kwa nini anafanya hivyo?

 Lengo ni kuwapumbaza watu wasiwe macho kiroho/wasikeshe wakidumu kuzitenda amri za Bwana, wala kutafakari neno lake wasije wakafunguka macho yao na kugundua hila zake. Yesu alisema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika kizazi hiki.

 Je kwa Nuhu ilikuwaje?

 Watu walikuwa wakiendelea na shughuri zao za kila siku kama kawaida, wakioa, wakiolewa, wakilima, kufanya biashara nk. Unisikilize ndugu hakutakuwa na matangazo kwenye vyombo vya habari kwamba watu jiandaaeni Bwana Yesu atakuja siku au mwezi fulani kulichukua Kanisa Lake. Itakuwa ni kitendo cha ghafla na bila wengi kutarajia. Ni katika saa usiyoidhani wewe ndipo Bwana atakapokuja.

 Kwa hiyo Shetani anawapumbaza watu wawe ‘busy’ na mambo mengi ili ile siku Bwana atakapokuja waachwe. Nasema usikubali, maadam umeokoka wewe si mtu wa giza, haipasi siku ile ikukute kama vile mlevi. Huu ndio wakati wa wewe kujiandaa na kuwaandaa wengine.

 Sikia ee, Kanisa, kurudi kwa Yesu kumekaribia sana. Mara nyingi kwenye ufahamu wangu wazo la unyakuo huwa linanijia na nina amini kwanza ni kwa ajili yangu kujiandaa, lakini kila likinijia huwa nafikiri na watu wengine ambao bado hawajaokoa, lakini pia na wale ambao wameokoka lakini maisha yao hayapo sawasawa na mapenzi ya Mungu tunawasaidiaje?.

 Ndugu zangu siku hiyo haisemeki, itakuwa ni siku ya aibu, huzuni isiyo na kipimo, majuto yasiyosemeka. Ni heri kama usingelizaliwa mpenzi msomaji, kuliko kuokoka halafu ukaachwa kwenye ile siku. Huruma ya Yesu itafikia mahali itakoma. Yesu anatuvumilia sana, na laiti ungelijua namna anavyokulinda usife na sababu kubwa ikiwa ni kukupa nafasi ya kutengeneza maisha yako, usingefikia mahali pa kujisifu, kuhukumu wengine, kudharau na kuishi maisha ya kienyeji kiasi hicho.

Ngoja nimalizie kwa sentensi hii, siku moja nikiwa natembea kwenda kanisani Bwana aliniambia “watu wengi ninawapigania na kuwalinda wasikutwe na mauti, maana najua wakifa kwa kuwa hawako tayari hawawezi kuja kwangu, inaniuma sana hao watu wanapotafsiri vibaya ulinzi wangu kwao, wao wanafikiri ni kwa sababu wana haki ya kuishi tokana na elimu, fedha, madaraka yao, kumbe sivyo. Na mbaya zaidi licha ya kuwatengenezea watu hao fursa nyingi za kutubu/kutengeneza njia zao, wao hawakubali kutii/kubadilika. Sina namna ya kumsaidia mtu ambaye hayuko tayari kunitii”.

 Mpendwa wangu uvumilivu wa Mungu kwako na kwangu kwanza ni ili tutengeneze njia zetu, ukiendelea kufanya shingo ngumu, huruma yake itafika mahali na kukoma. Watu wengi ambao wako kuzimu hivi sasa, ujue sehemu kubwa walipuuzia nafasi/fursa ambazo Mungu aliwapa za wao kutengeneza njia zao.

 Ujumbe huu unakuja kwa lengo la kukuonyesha mambo ya msingi unayotakiwa kufanya kama sehemu ya maandalizi tayari kwa siku ya unyakuo.

 Tutaendelea na sehemu ya pili…