Archive for April 2011

UMEJIAANDAAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO?(Part 4)

April 30, 2011

 (MAENEO YA MSINGI KATIKA KUJIANDAA)

Na: Patrick Sanga

Andiko la somo: Mathayo 24:44 “Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari; kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adam yuaja”.

Eneo la pili – Jifunze kusamehe na kusahau

Mpenzi msomaji heri ya Pasaka na ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo; katika eneo la kwanza niliandika kwa habari ya ‘kuwa makini na matumizi yako ya muda’. Ili kusoma eneo hilo la kwanza bonyeza link ifuatayo endapo hukusoma https://sanga.wordpress.com/2010/11/22/umejiandaaje-kwa-tukio-la-unyakuo-part-3/

Naam katika eneo hili la pili Mungu ameweka msukumo ndani yangu ili tujifunze habari za kusamehe na kusahau kama sehemu yetu ya maandalizi kwa tukio la unyakuo. Biblia katika kile kitabu cha Mathayo 6:14-15 inasema “Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu”.

Ukitafakari sentensi hizo utagundua kwamba, Mungu wetu, anataka na sisi kama watoto wake tuwe na tabia kama yake ya kusamehe na kusahau. Hii ni kwa sababu ya upendo wake kwetu na utayari wake juu yetu katika kutusamehe makosa na maovu yetu. Ndiyo maana maandiko yanasema kama Mungu angelihesabu maovu yetu nani angelisimama. Naam mara kwa mara Mungu, anafanya kazi ya kusamehe na kusahau makosa yetu. Yeye yupo wazi kwamba kama sisi hatutakuwa tayari kusamehe na yeye hatatusamehe makosa yetu. Fahamu kwamba kama Mungu hatatusamehe makosa yetu, hatutakuwa sehemu ya wale watakaonyakuliwa. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujifunza kusamehe na kusahau.

Kwa nini tusamehe na kusahau? – hii ni kwa sababu katika safari ya wokovu makwazo, mambo ya kuchukiza, kukasirisha hayana budi kuja. Na mambo haya yanaletwa na adui lengo lake ni kuhakikisha tunamkosea na kumkosa Mungu kwa sisi kutokuwa na roho ya kusamehe na kusahau. Katika Luka 17:1-4 imeandikwa “Akawaambia wanafunzi wake, Makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu Yule ambaye yaja kwa sababu yake… Jilindeni; kama ndugu yako akikukosa, mwonye; akitubu msamehe. Na kama akikuosa mara saba katika siku moja, na kurudi kwako mara saba, akisema, Nimetubu, msamehe”.

Kwa uzoefu nilionao katika Bwana ndani ya miaka zaidi ya kumi mpaka sasa tangu nilipo okoka, nimeona, nimekutana na zaidi kusuluhisha pia kesi nyingi za wapendwa ambazo chanzo chake ni ugomvi, makwazo na mwishowe hakuna anayetaka kumsamehe mwenzake. Najua ni rahisi kusema Jifunze kusamehe na kusahau kwa maneno, lakini inapofika kwenye hali halisi ni ngumu sana. Hata hivyo tayari Mungu ameshaagiza tusamehe, hatuna namna ya kukwepa ni lazima tufanye hivyo kama tunataka kwenda kuishi naye milele. Ili uweze kujifunza kusamehe ni kusahau yafuatayo ni mambo manne ya msingi yatakayokusaidia;

  • Omba na kutafakari kimaswali kabla hujachukua uamuzi wowote endapo umekosewa.

Inapotokea  mtu yoyote kakukosea na kwa jinsi ya kibinadamu ni ngumu kwako kusamehe, ni vema ukaliombea hilo suala linalokutatiza kimaswali kabla hujachukua uamuzi wowote ule. Musa ni mfano wa kuigwa katika jambo hili. Ukisoma Bibilia katika kitabu cha Kutoka na Hesabu utaona namna Musa alivyokuwa akikutana na mambo mengi ya kumkwaza katika uongozi wake. Mara nyingi Musa hakuchukua uamuzi wa haraka bali alimuuliza Mungu kwamba sasa nifanye nini? Katika kila changamoto, Mungu alimuongoza jambo la kufanya na kazi ikaendelea. Nasisitiza kwamba uombe kwanza kwa kuwa ukimaanisha katika kuliombea jambo hilo Bwana atakufunulia kiundani lengo la huo ugomvi nawe utajua sina sababu ya kumpa Ibilisi nafasi na hivyo ni bora kumsamehe. Hii ni kwa sababu katika kila ugomvi/makwazo/kutokusamehe kuna siri/ajenda kubwa ambayo Shetani anataka itimie.

Zaidi yapo maswali kadhaa ya msingi ambayo ningependa ujiulize kila unapokutana na jambo la kukukwaza. Ni vema ujiulize chanzo cha tatizo hilo ni nini? Kwa nini mmekosana/hamna mawasiliano? Kwa namna gani wewe binafsi umechangia? Usipomsamehe aliyekukosea Mungu anakutazamaje? Mara ngapi wewe umekosea, Mungu  akakusamehe? kama asingekusamehe leo ungekuwa wapi? Naam pima uamuzi wako tokana na maombi uliyofanya na majibu ya maswali haya ndipo uchukue uamuzi wa kusamehe au kutokusamehe. Ni imani yangu kwamba kama ukiomba na kujiuliza maswali haya kwa uaminifu utaishia kwenye kusamehe tu, naam samehe ili  maombi yako pia yaweze kusikilizwa na  uweze kusamehewa pia (Luka 6:37, Marko 11:25).

  • Jenga na kuboresha mahusiano yako na Roho Mtakatifu

Roho Mtakatifu ndiye Msaidizi wetu katika kukabiliana na mambo mbalimbali hapa dunuani. Si watu wengi wanaotambua nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yao na kumpa nafasi awasaidie. Unapokutana na jambo lolote la kukukwaza iwe kazini, kanisani, nyumbani nk, jifunze kumwambia Roho Mtakatifu jambo hili ni zito kwangu, naomba unipe neema na nguvu ya kusamehe na kusahau, yeye ni mwaminifu atakusaidia. Kwa lugha nyepesi, mshirikishe Roho Mtakatifu kila kwazo unalolipitia akusaidie, hawezi kushindwa.Kama aliweza kumsaidia Yesu Kristo pale msalabani ili kusamehe dhambi zetu tena dunia nzima kwa nini ashindwe kwenye suala lako, naam mtumie atakusaidia (Luka 23:34).

  • Tafuta kupatana na ndugu yako hata kama yeye ndiye kakukosea

Katika maeneo magumu sana kwa wapendwa wengi ni hili la kuanzisha mchakato wa mapatano na mtu aliye kukosea. Hata hivyo hili nalo ni agizo la Bwana Yesu kwamba endapo kama ndugu yako amekukosea msamehe, halafu tafuta kupatana naye tena. Usilipe mabaya, bali wewe tenda wema kama vile Yusufu alivyotenda kwa ndugu zake ambao walimuuza kwa Wamisri (Mwanzo 50: 17-21).

Biblia katika Warumi 12:14,17-21 maandiko yanasema ‘Wabarikini wanaowaudhi; barikini, wala msilaani. Msilimlipe mtu uovu kwa uovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, make katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana imeandikwa, Kisasi ni juu yangu mimi; mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini, Adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe; maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema’.

Naamini maandiko haya yanajifafanua vya kutosha, tenda nawe utaishi. Jenga mazoea ya kuomba msamaha kwa ajili ya yule aliyekukosea kwani kwa makosa yake anampa Ibilisi nafasi bila yeye kujua (Waefeso 4:26-27).

  • Weka ndani yako sheria ya Bwana na kuitenda

Katika Zaburi 119:165 imeandikwa ‘wana amani nyingi sana waishikao sheria ya Bwana, wala hapana la kuwakwaza’. Pia katika Zaburi 119:105 maandiko yanasema ‘Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu’

Ndani ya neno la Mungu kuna uweza wa kukuongoza wewe kushinda dhambi ikiwa ni pamoja na hali ya kutokusamehe. Jenga mazoea ya kusoma na kulitafakari neno la Mungu kila siku litakujengea uweza ndani wa kuwaza, kutafsiri na kuyatazama mambo mengi ki – Mungu na hivyo hata katika yale ambayo ni magumu kusamehe kibinadamu, utasamehe kwa sababu ya uweza uliopo kwenye neno lake.

Ninapomalizia eneo hili la pili katika kujiandaa na tukio la unyakuo, nakushauri jifunze kusamehe na kusahau, mimi ninayeandika ujumbe huu nimepita katika mazingira ambayo ni magumu kusamehe kwa jinsi ya kibinadamu. Nilipoenda mbele za Mungu kwa njia hizo nilizoandika hapo juu, Bwana mwenyewe aliniongoza kusamehe ikiwa ni pamoja na kuanzisha mchakato wa mapatano na wale ambao wamenikosea.

Mpendwa wangu muda tulionao hapa duniani ni kidogo sana, haipaswi uishi wakati ndani yako kuna mtu au watu ambao hujawasamehe haijalishi wamekutendea nini. Jifunze kusamehe kwa kuwa anayekukosea hajui alifanyalo,laiti angejua makwazo yake na kiburi chake cha kutokuwa tayari kusamehe kina athari gani sasa na wakati ujao asingefanya hayo.

Ni vizuri ukafahamu kwamba unapomsamehe mtu kosa lake maana yake umemuondolea mtu huyo dhambi yake na usipomsamehe maana yake umemfungia mtu huyo dhambi yake. Ukweli huu tunaupata baada ya kusoma Yohana 20:23 inayosema “Wowote mtakaowaondolea dhambi, wameondolewa; na wowote mtakaowafungia dhambi, wamefungiwa”. Ukisoma mstari huu katika toleo la GNB Biblia inasema ‘If you forgive people’s sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven’.

Mpendwa msomaji ikiwa maandiko yanasemaBWANA ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa…” (Hesabu 14:18), mimi na wewe tu nani hata tushindwe kusamehe? Petro alimuuliza Yesu, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia,sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini (Mathayo 18:21-22). Naam samehe bila kujali ndugu yako amekukosa mara ngapi, samehe tu.

 Hata sasa kuna kundi kubwa la watu wanaokwenda kuzimu kwa sababu ya kutokusamehe, Bwana amekuwa akisema nawe mara nyingi kuhusu kusmehe, lakini hutaki kusikia. Nakusihi fanya haraka kabla ya siku hiyo, kama hausamehi wanaokukosea usitegemee kwenda na Bwana siku ya unyakuo endapo utakuwa hai. Naam utaachwa na kuingia kwenye utawala wa Mpinga Kristo, utawala ambao ndani yake utajaa mateso na huzuni isiyopimika. Jiulize kwa nini uachwe au kwenda kuzimu kwa sababu ya kutokusamehe?. Naam tengeneza upande wako kwa kusamehe kama Bwana wetu alivyotufundisha.

 Ni imani yangu kwamba ujumbe huu utakusaidia na kubadilisha maisha yako ili na wewe ujifunze kusamehe na kusahau.

Mungu akubariki

JIFUNZE KUFIKIRI KABLA HUJACHUKUA UAMUZI WA KUOA AU KUOLEWA

April 9, 2011

Na: Patrick Samson Sanga

Nawasalimu kwa jina la Yesu . Leo katika nyanja hii ya vijana, nimeona ni vema tukashirikishana kuhusu suala la ‘kufikiri kabla ya kuoa au kuolewa’.

Siku moja katika kusoma Biblia nilikutana na mstari ufuatao, nakusahuri uusome kwa umakini. Biblia katika 1Wakorinto 7:8-9 inasema “Lakini nawaambia wale, wasiooa bado na wajane, Ni heri wakae kama mimi nilivyo, lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa”.

Baada ya kuusoma mstari huu niliingia katika tafakuri nzito sana ambayo mwishowe ilinipeleka kuandaa somo hili, kwamba ni vema ukafikiri vizuri kabla ya kuchuka uamuzi wa kuoa au kuolewa.

Unajua malezi, dini, madhehebu yetu, wazazi, mila na desturi vinachangia kwa kiwango kikubwa sana kuhusu utaratibu wa kuanzia mtu kupata mke au mume mpaka watakapofunga ndoa. Kila kundi lina mfumo na utaratibu wake ambao lingependa vijana waufuate ili kuhakikisha wanaoa na kuolewa kwa kile ambacho kila kundi linaona na kuamini kwamba huo ndio uataratibu mzuri kufuatwa. 

Namshukuru Mungu kwa kuwa nami nimeoa, ingawa vitu vingi sana Bwana alikuwa ananifundisha vinavyohusu ndoa hata kabla sijaoa. Nakubaliana na dhana kwamba ili uweze kuwa Mwalimu mzuri kwenye nyanja fulani basi ni lazima au ni vema wewe mwenyewe ukawa umepitia kwanza kwenye nyanja hiyo. Lengo ikiwa sio tu ufundishe ‘theory’ bali pia utufundishe na uzoefu wako binafsi kwenye eneo hilo. Licha ya kukubaliana na dhana hii, kwangu binafsi haikuwa hivyo, maana kuna mambo mengi ambayo, Bwana Yesu, alikuwa ananifundisha yanayohusu ndoa hata kabla sijaoa.

Kwa kifupi ndoa ni shule au darasa ambalo wanandoa wanatakiwa kukaa chini na kujifunza kila siku namna ya kuishi humo ndani ili kuweza kuishi maisha ambayo Mungu amewakusudia.

Kutokana na mifumo ya baadhi ya makanisa yetu, si vijana wengi ambao wanafundishwa kwa undani kuhusu maamuzi haya makubwa. Wengi wao wameingia kimwili na kujikuta wakijutia na kulaumu kwa nini nilimuoa au kuolewa na huyu kijana. Nasema haya kwa kuwa nimekutana na wanandoa wengi wa aina hii, na nataka nikuambie kama Biblia ingetoa mwanya wa wanandoa kuachana na kuoa au kuolewa na mtu mwingine, wapendwa wengi sana walioko kwenye ndoa wangefanya hivyo na wengine wasingekubali kuolewa au kuoa tena.

Unajua kwa nini?

Ni kwa sababu si vijana wengi wenye ufahamu wa kutosha juu ya aina ya maamuzi wanayotaka kuyachukua. Kwa hiyo katika somo hili nimeona vema niandike mambo manne ya msingi ambayo naamini yataongeza na kupanua ufahamu wako ili kukusaidia kufikiri kwanza kabla ya kufanya maamuzi haya makubwa;

  • Si kila ndoa inayofungwa imeunganishwa na Mungu, kwa kuwa ndoa ni kiungo cha muhimu kwa Mungu na Shetani pia.

Kuanzia mwaka 2005, Mungu alinipa kibali cha kuanza kufundisha na pia kushauri  juu ya mambo kadhaa kuhusu wanandoa. Tangu wakati huo hadi sasa nimekutana na baadhi ya wanandoa ambao wanajuta kwa nini walikubali kuoa au kuolewa. Wanaishi kwenye ndoa kwa sababu tu ya watoto na pia kwa hofu kwamba endapo kama wataachana jamii na watu wanaowazunguka hawatawaelewa.

Ni vizuri ukafahamu kwamba si kila ndoa inayofungwa ni ya mapenzi ya Mungu, hata kama imefungwa kanisani. Biblia inaposema kilichounganishwa na Mungu, mwanadamu asikitenganishe, katika nafasi ya kwanza maana yake iwe ndoa ambayo Mungu ndiyo aliyehusika katika kuanzisha mahusiano na kuwaongoza hao watu kuishi pamoja. Wakati Mungu anatafuta kuhakikisha watu wake wanaoana katika mapenzi yake na Shetani naye anapambana kuhakikisha watu wanaoana katika hila (mapenzi) zake.

Shetani amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kuvuruga wanandoa wengi na kuwafanya waishi maisha tofauti na yale ambayo Mungu aliwakusudia. Ni kwa sababu hii ndio maana Paulo aliwaambia Wakorinto ‘Lakini nawaambia wale, wasiooa bado na wajane, Ni heri wakae kama mimi nilivyo, lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa’. Paulo aliona shida, maudhi ya wandugu walioko kwenye ndoa tokana na migogoro aliyokuwa akikutana nayo.

Fahamu kwamba ni furaha kubwa kwenye ufalme wa giza mtu anapooa au kuolewa kinyume cha mapenzi ya Mungu. Hii ni kwa sababu Shetani anajua akifanikiwa kukushawishi ukaoa kinyume na mapenzi ya Mungu, ameharibu ‘future’ yako na kile ambacho Mungu alikusudia ukifanye hapa duniani. Kumbuka suala sio kuoa au kuolewa tu, bali ni kuingia kwenye ndoa ambayo itakuwezesha kulitumika shauri la Bwana katika kizazi chako. Hivyo kabla hujaamua nani uishi naye hakikisha unamshirikisha Mungu akuongoze kumpata mwenzi sahihi.

  • Unapaswa kuoa au kulewa katika mapenzi ya Mungu

Naam kuoa au kuolewa katika mapenzi ya Mungu ni changamoto nyingine kubwa kwa vijana wa kizazi cha leo. Naam hili ni eneo ambalo Mungu yupo makini sana kufuatilia nani atakuwa mwenzi wako wa maisha. Na upande wa pili nao, Shetani anapigana kwa juhudi kubwa ili kuvuruga kusudi la Mungu kupitia mtu au watu.

Ni vizuri ukafahamu kwamba unapotaka kufanya maamuzi ya kutaka kuoa au kuolewa, Shetani naye ataleta mawazo (mapenzi) yake ndani yako juu ya nani anafaa zaidi  kuwa mwenzi wako maisha. Lengo lake ni kuhakikisha anakuunganisha na mtu ambaye anajua kwa huyo atakumaliza kiroho na kihuduma kabisa. Suala sio kuwazuia msiende kanisani, bali ni kuhakikisha kile ambacho ungefanya kwa kuwa na mtu sahihi hakifanikiwi. Ukitaka kujua ukweli wa jambo hili, muulize Mchungaji wako, kesi nyingi anazokutana nazo kanisani kwake zinahusu nini, naamini atakujibu kimapana. Ni jukumu lako kuwa makini kufuatilia unatii wazo la nani, Mungu au Shetani?  

  • Vigezo vya kimwili ni silaha kubwa ya uharibifu

Vigezo vya kimwili ni moja ya silaha kubwa ambazo Shetani anazitumia kuwavuruga watu wengi waweze kuoa au kuolewa nje ya mapenzi ya Mungu kwao. Jifunze kufukiri na kutafsiri mambo au makusudi kama Mungu anavyotazama na kutafsiri. Na uwezo wa kufanya hili utaupata kwenye neno lake tu. Kwako mwanaume Mungu anapokupa mke anakupa Mlinzi na msaidizi. Na kwa mwanamke Mungu anakuwa amekupa kichwa. Ni muhimu sana kuchunga ni msaidizi, mlinzi au kichwa gani unataka kiunganishwe na maisha yako kwa njia ya ndoa.

  • Ndoa ni wajibu mkubwa

Ndani ya ndoa kuna wajibu mkubwa sana unaokusubiri kama baba au mama. Ndani ya ndoa muda na uhuru wako unabanwa na mwenzi wako. Ndoa inabana pia muda wa kuwa na Mungu wako. Na kwa wengi kwa kutaka kuwapendeza zaidi waume au wake zao, wamefarakana na Mungu, kwa sababu wamewapa waume au wake zao hata nafasi na muda wa Mungu kwenye maisha yao.

Usiingie ndani ya ndoa kwa fikra za uapnde mmoja. Naam ndoa ni wito wa mapungufu na uvumilivu ambao ni lazima uwe tayari kuchukuliana na mwenzi wako katika mapungufu yake. Kuna vitu hamtaweza kufanana na kwa sababu ya mapungufu yaliyopo kwa kila mmoja  unapaswa kutafakari kuhusu majukumu yanayokuja kwako kama mwanandoa, hekima na busara katika kuzikabili changamoto za ndoa, kama vile kuzaa au kutokuzaa, kutokujiweza katika masuala ya unyumba, matumizi ya fedha, tabia za mwenzi wako nk.

Haya ni mambo ya kuhakikisha unayaombea mapema ili kujenga msingi imara utakapoingia kwenye ndoa yako. Lakini nikutie moyo kwamba endapo utaoa au kuolewa katika mapenzi ya Mungu, yeye ni mwaminifu, atakuunganisha na mtu ambaye katika changamoto mtakazokutana nazo hazitawakwamisha wala kuwafanya mjute. Bali endapo Shetani ndiye ataongoza maamuzi yako, ni majuto makubwa sana (asomaye na afahamu).

Mungu akubariki, naamini ujumbe huu umeongezea mambo ya kutafakari na kuzingatia kabla ya kufanya uamuzi wa kuoa au kuolewa.